کارخانه آسفالت Alfamix Polymer Modified Bitumen Plant جدید

PDF
کارخانه آسفالت Alfamix Polymer Modified Bitumen Plant جدید
1/1
PDF
قیمت:
بنا به درخواست
درخواست قیمت
تماس با فروشنده
مارک:  Alfamix
مدل:  Polymer Modified Bitumen Plant
نوع:  کارخانه آسفالت
سال ساخت:  06/2024
سند دست اول:  2018-01-01
موقعیت مکانی:  ترکیه Ankara
تاریخ تبلیغات:  ۴ ژوئن ۲۰۲۴
Machineryline ID:  JL40433
وضعیت
وضعیت:  جدید

اطلاعات تکمیلی — کارخانه آسفالت Alfamix Polymer Modified Bitumen Plant جدید

انگلیسی
A Polymer Modified Bitumen Plant is a facility where Polymer Modified Bitumen, a type of asphalt used in roadways, is produced. These plants are used to mix polymer materials into bitumen, resulting in a higher quality, more durable, and longer-lasting asphalt production.

The Polymer Modified Bitumen Plant provides increased resistance against the formation and spread of cracks in the asphalt and offers a more water-resistant surface. Additionally, it is utilized to prevent permanent deformations (rutting), thermal cracking, and separation of the aggregate from the binder in roadways.

Thanks to its special design, the Polymer Modified Bitumen Plant ensures that bitumen is homogeneously mixed with the polymer. This results in a more effective combination of bitumen with polymers, making the asphalt more resilient. These plants are typically high-capacity, allowing up to 40 tons of bitumen to be modified with polymers per hour.

The Polymer Modified Bitumen Plant plays a significant role in road construction projects. For the production of higher quality and longer-lasting asphalt, it is necessary to mix polymer materials into the bitumen. These plants facilitate the modification of bitumen with polymers, resulting in the use of more durable and long-lasting asphalt on the roads.

The Polymer Modified Bitumen Plant is a vital technology used in road construction and contributes to producing more durable, longer-lasting, and higher-quality asphalt.

Depending on the project, we manufacture systems that are either compact with a single chassis featuring two 6m3 tanks or customizable with desired capacity tanks and mills, with as many tanks and mills as required.

The mills, pumps, and valves used in the system are entirely produced by us, manufactured to high standards and quality. Our mills ensure the best production with their precise design and adjustable gap mechanism. Our pumps are coveted in the market, featuring a screw gear system.

Users can manually or automatically pass the product through the mill and from tank to tank as many times as desired using the pneumatic valves present in the system.

The system includes both mechanical and electronic temperature controllers to monitor the temperature of the products in the tanks. This allows the product to be produced at the desired temperature.

The system contains one polymer scale and one auger. This scale is used for automatic weighing and adding polymer to Tank No. 1.

The mill used in the system is a four-stage mill driven by a 160kw motor. This ensures an ideal cut. Also, your production will proceed uninterrupted with such a powerful mill.

The gap adjustment in the mill has been designed to allow the user to make their adjustments. With the gap adjustment, a precise setting up to 0.05 mm can be achieved.

As the gap decreases, the amount of product output will reduce, but the cutting precision will increase. Thus, the user can adjust the desired precision and product capacity as they wish.

The control panel and switchgear have been designed by selecting recognized and well-known quality products in the market (such as Siemens, Schneider, Abb, Phoenix, etc.).

The software has been developed by our own engineers and features a user-friendly interface. The system is fully controlled by a computer under PLC control but also allows for manual operation if desired.
Завод по производству модифицированного полимером битума — это предприятие, где производится модифицированный полимером битум, вид асфальта, используемого в дорожных покрытиях. На этих заводах полимерные материалы смешивают с битумом, что приводит к получению более качественного, долговечного и устойчивого к долгосрочной эксплуатации асфальта.

Завод по производству модифицированного полимером битума обеспечивает повышенную устойчивость к образованию и распространению трещин в асфальте и предлагает более водонепроницаемую поверхность. Кроме того, он используется для предотвращения постоянных деформаций (колейности), термических трещин и отделения агрегата от связующего в дорожных покрытиях.

Благодаря своей особой конструкции завод по производству модифицированного полимером битума обеспечивает однородное смешивание битума с полимером. Это приводит к более эффективному сочетанию битума с полимерами, делая асфальт более устойчивым. Эти заводы обычно имеют высокую производительность, позволяя модифицировать до 40 тонн битума в час.

Завод по производству модифицированного полимером битума играет значительную роль в дорожных строительных проектах. Для производства более качественного и долговечного асфальта необходимо смешивание полимерных материалов с битумом. Эти заводы облегчают модификацию битума полимерами, что приводит к использованию более долговечного и долгосрочного асфальта на дорогах.

Завод по производству модифицированного полимером битума является важной технологией, используемой в строительстве дорог и способствующей производству более долговечного, долгосрочного и качественного асфальта.

В зависимости от проекта мы производим системы, которые либо компактны с одним шасси, содержащим два резервуара по 6 м³, либо настраиваемы с резервуарами и мельницами желаемой ёмкости, с необходимым количеством резервуаров и мельниц.

Мельницы, насосы и клапаны, используемые в системе, полностью производятся нами, изготовлены по высоким стандартам и качеству. Наши мельницы обеспечивают лучшее производство благодаря их точному дизайну и механизму регулировки зазора. Наши насосы пользуются спросом на рынке, оснащены системой шестерёнчатых винтов.

Пользователи могут вручную или автоматически пропускать продукт через мельницу и из резервуара в резервуар столько раз, сколько желают, используя пневматические клапаны, присутствующие в системе.

Система включает как механические, так и электронные регуляторы температуры для контроля температуры продуктов в резервуарах. Это позволяет производить продукт при желаемой температуре.

Система содержит одни весы для полимеров и один шнек. Эти весы используются для автоматического взвешивания и добавления полимера в резервуар № 1.

Мельница, используемая в системе, является четырёхступенчатой и приводится в действие 160-киловаттным мотором. Это обеспечивает идеальный разрез. Кроме того, ваше производство будет продолжаться без перерывов с такой мощной мельницей.

Регулировка зазора в мельнице разработана так, чтобы пользователь мог делать свои настройки. С помощью регулировки зазора можно достичь точной настройки до 0,05 мм.

По мере уменьшения зазора количество выходного продукта уменьшится, но точность резки увеличится. Таким образом, пользователь может регулировать желаемую точность и производительность продукта по своему желанию.

Пульт управления и распределительное устройство были разработаны с выбором признанных и известных качественных продуктов на рынке (таких как Siemens, Schneider, Abb, Phoenix и др.).

Программное обеспечение было разработано нашими собственными инженерами и имеет удобный пользовательский интерфейс. Система полностью управляется компьютером под управлением ПЛК, но также позволяет ручное управление, если это желательно.
Polimer Modifiye Bitüm Tesisi, asfaltta çatlak oluşumunu ve yayılmasını engelleyen ve suya daha dayanıklı bir yüzey sunan bir tür asfalt üretir. Ayrıca, yol yapımında kalıcı deformasyonları (izlenme), termal çatlakları ve agreganın bağlayıcıdan ayrılmasını önlemek için kullanılır.

Polimer Modifiye Bitüm Tesisi, bitümün polimer ile homojen bir şekilde karıştırılmasını sağlar. Bu, asfaltın daha dayanıklı hale gelmesini sağlayan bitümün polimerlerle daha etkili bir şekilde birleşmesini sağlar. Bu tesisler genellikle yüksek kapasiteli olup, saatte 40 tona kadar bitümün polimerlerle modifiye edilmesine olanak tanır.

Özel tasarımı sayesinde, Polimer Modifiye Bitüm Tesisi, bitümün polimerlerle homojen bir şekilde karıştırılmasını sağlar.

Polimer Modifiye Bitüm Tesisi, yol projelerinde, polimerin bitümle karışmasında önemli bir rol oynar ve daha dayanıklı, uzun ömürlü ve yüksek kaliteli asfalt üretimine katkıda bulunur.

Yüksek kalitede ve uzun süre dayanan, suya ve çatlaklara karşı güçlü bir asfalt için Polimer Modifiye Bitüm Tesisi, yol yapım projelerinde vazgeçilmez bir teknolojidir.

Projeye bağlı olmakla birlikte, tek bir şaseye sahip 2 adet 6m3 tanka sahip kompakt sistemler veya istenilen kapasitede tanklar ve değirmenlerle özelleştirilebilir sistemler üretiyoruz. İhtiyaç duyulan tank ve değirmen sayısına göre tank ve değirmen sayısına sahip sistemler üretiyoruz.

Sistemde kullanılan değirmenler, pompalar ve valfler tamamen kendi üretimimiz olup, yüksek standart ve kalitede üretilmiştir. Değirmenlerimiz, hassas tasarım ve ayarlanabilir boşluk mekanizması ile en iyi üretimi sağlar. Pompalarımız, vida dişli sistemi ile öne çıkan bir üründür.

Sistemde kullanılan tanklar, yüksek kaliteli çelikten üretilmiş olup, uzun ömürlü ve dayanıklıdır. Tanklarımız, polimerin bitümle homojen bir şekilde karışmasını sağlayan özel tasarım özelliklerine sahiptir.

Sistem, tankların ısıtılmasını sağlayan mekanik ve elektronik sıcaklık kontrol cihazlarını içerir. Bu, ürünün istenilen sıcaklıkta üretilmesini sağlar.

Sistem, polimerin bitümle karıştırılmasını sağlayan özel bir karıştırma ünitesine sahiptir. Bu ünite, polimerin bitümle homojen bir şekilde karışmasını sağlar ve yüksek kaliteli bir asfalt üretimini garanti eder.

Sistemde kullanılan değirmen, özel tasarımımız olup yüksek dayanıklılık ve uzun ömürlü performans sağlar.

160kw motor ile donatılmış değirmenimiz, kesintisiz ve güçlü bir performans sunar.

0.05 mm'ye kadar ayarlanabilir disk aralığına sahip değirmenimiz, polimerin bitümle homojen bir şekilde karışmasını sağlar.

Esnek tasarımı sayesinde, Polimer Modifiye Bitüm Tesisi, farklı kapasitelerde ve gereksinimlere göre özelleştirilebilir. Bu, her türlü yol yapım projesine uygun bir çözüm sunar.

Kontrol paneli ve elektrik tesisatı, dünya standartlarında kendini kanıtlamış firmaların (Siemens, Schneider, Abb, Phoenix gibi) ürünlerini kullanır.
مهم
این پیشنهاد فقط برای راهنمایی شما میباشد. لطفاً برای کسب اطلاعات دقیق و بیشتر با فروشنده تماس بگیرید.
نکات مهم در هنگام خرید
نکات ایمنی
آیا قصد فروش ماشین آلات یا وسایل نقلیه را دارید؟
شما می توانید آن را با ما انجام دهید!

آگهی های مشابه