درام کاتر GF Gordini CP 45.15 جدید

PDF
درام کاتر GF Gordini CP 45.15 جدید
درام کاتر GF Gordini CP 45.15 جدید
درام کاتر GF Gordini CP 45.15 جدید تصویر 2
درام کاتر GF Gordini CP 45.15 جدید تصویر 3
درام کاتر GF Gordini CP 45.15 جدید تصویر 4
به آگهی علاقه دارید؟
1/4
PDF
قیمت:
بنا به درخواست
درخواست قیمت
تماس با فروشنده
مارک:  GF Gordini
مدل:  CP 45.15
نوع:  درام کاتر
سال ساخت:  2024
وزن خالص:  770 kg
موقعیت مکانی:  اوکراین Chernivtsi
تاریخ تبلیغات:  ۷ ژوئن ۲۰۲۴
Machineryline ID:  UG38752
امکان لیزینگ فراهم است: 
توصیف
عرض کار:  450 mm
عمق پردازش:  150 mm
ابعاد کلی:  ارتفاع - 0.88 m
بدنه
ابعاد بدن:  طول - 1.6 m، عرض - 1.06 m
وضعیت
وضعیت:  جدید
ضمانت:  1 سال
اسناد و مدارک

اطلاعات تکمیلی — درام کاتر GF Gordini CP 45.15 جدید

انگلیسی
Asphalt planner Gordini CP 45.15
Technical specifications:
Working width (standard drum) - mm 450
Working depth (standard drum) - mm 0-150
Number of teeth (standard drum) - pcs. 54
Hydraulic oil flow (min.-max.)* - l/min. 90-140
Oil pressure (min.-max.)* - 300-170 bar
Weight in standard configuration is 770 kg
The minimum working distance from the wall is 60 mm
Independent depth adjustment (right and left) - mechanical/hydraulic
20° transverse angle - mechanical/hydraulic
Average milling speed
(standard drum at 50% depth) m/min 1.0 – 5.0
Right and left lateral shift mm 650 (hydraulic)

We can also offer different working widths of the drum:
Gordini CP 50.15/17 - 500 mm
Gordini CP 60.17 - 600 mm
Gordini CP 100.15 - 1 m

The Aleanda company is an official dealer of GF Gordini attachments (Italy)
We provide a guarantee.
We have our own service (both stationary and mobile)
Навесная фреза Gordini CP 45.15
Технические спецификации:
Рабочая ширина (стандартный барабан) – мм 450
Рабочая глубина (стандартный барабан) – мм 0-150
Количество зубьев (стандартный барабан) – шт. 54
Поток гидравлического масла (мин.-макс.)* - л/мин. 90-140
Давление масла (мин.-макс.)* - бар 300-170
Вес стандартной конфигурации кг 770
Минимальная дистанция при работе от стены мм 60
Независимая регулировка глубины (справа и слева) - механическая/гидравлическая
20° поперечный угол – механический/гидравлический
Средняя скорость фрезерования
(стандартный барабан на 50% глубины) м/мин 1,0 – 5,0
Правый и левый боковой сдвиг мм 650 (гидравлический)

Также можем предложить разную рабочую ширину барабана:
Gordini CP 50.15/17 – 500 мм
Gordini CP 60.17 – 600 мм
Gordini CP 100.15 – 1 м

Компания Алеанда является официальным дилером навесного оборудования GF Gordini (Италия)
Предоставляем гарантию.
Имеем собственный сервис (как стационарный так и выездной)
Навісна Фреза Gordini CP 45.15
Технічні специфікації :
Робоча ширина (стандартний барабан) - мм 450
Робоча глибина (стандартний барабан) - мм 0-150
Кількість зубів (стандартний барабан) - шт. 54
Потік гідравлічного мастила (мін.-макс.)* - л/хв. 90-140
Тиск мастила (мін.-макс.)* - бар 300-170
Вага у стандартій конфігурації кг 770
Мінімальна дистанція при роботі від стіни мм 60
Незалежне регулювання глибини ( справа та зліва ) - механічне/гідравлічне
20° поперечний кут - механічний/гідравлічний
Середня швидкість фрезерування
(стандартний барабан на 50% глибини) м/хв 1,0 – 5,0
Правий та лівий боковий зсув мм 650 (гідравлічний)

Також можем запропонувати різну робочу ширину барабана :
Gordini CP 50.15/17 - 500 мм
Gordini CP 60.17 - 600 мм
Gordini CP 100.15 - 1 м

Компанія Алеанда є офіційним дилером навісного обладнання GF Gordini ( Італія)
Надаємо гарантію.
Маєм власний сервіс ( як стаціонарний так і виїздний)
مهم
این پیشنهاد فقط برای راهنمایی شما میباشد. لطفاً برای کسب اطلاعات دقیق و بیشتر با فروشنده تماس بگیرید.
نکات مهم در هنگام خرید
نکات ایمنی
آیا قصد فروش ماشین آلات یا وسایل نقلیه را دارید؟
شما می توانید آن را با ما انجام دهید!

آگهی های مشابه

Simex PL 400 قیمت درخواستی درام کاتر 2010 اوکراین، Lviv